Alumini

Zhanyu Li

Education:

Mudanjiang Normal University (BS, 2013)

2013.9-2019.6 Northeast Normal University (PHD student)
Haiyan Zhao

Education

Qingdao Agricultural University (BS, 2016)

2016.9-2019.6 Northeast Normal University(master student)

Tingting Zhou

Education

Anshan Normal University (BS, 2016)

2016.9-2019.6 Northeast Normal University(master student)

Hua Yang

Education

Anyang Normal University (BS, 2013)

2016.09-2019.6 Northeast Normal University (master student)

Baozhen Sun

Education

Weifang College (BE, 2016)

2016.9-2019.6 Northeast Normal University(master student)

Mingzhu Liu

Education

Inner Mongolia University (BS, 2016)

2016.09-2019.6 Northeast Normal University (master student)

Yongmei Fu

Education

Hebei Normal University (BS, 2016)

2016.09-2019.6 Northeast Normal University (master student)

Jiaqiong Sun

Education

Luoyang Normal University (BS, 2013)

2013. 9-2018.6 Northeast Normal University (PhD. Student)Guoxing Xu

Education

Tonghua Normal University (BS, 2013)

2013. 9-2018.6 Northeast Normal University (PhD. Student)


Yuxiu Wang

Education:

Qilu Normal University (BS, 2015)

2015.9-2018.6 Northeast Normal University (master student)


Yang Liu

Education:

Department of chemistry, Jilin University(BS, 2015)

2015.9-2018.6 Northeast Normal University (Master student)

Aijie Cang

Education:

Daqing Normal University (BS, 2014)

2015.09-2018.6 Northeast Normal University (Master student)


Yimin Wang

DOB:1991.02.07
Education:

Hebei Normal University (BS, 2015)
2015.09-2018.6 Northeast Normal University (Master student)

Xiaxia He

Education:

Chifeng College (BS, 2015)

2015.9-2018.6 Northeast Normal University (Master)